O myšlienkových bytostiach

myslienkaMyšlienky žijú vlastným životom. Môžu s nami spolužiť a pomáhať nám, ale aj na nás cudzopasiť a ovládať nás. Slovo ako nositeľ myšlienky je veľmi silné. Je to ako semeno, ktoré, ak sa v mysli usadí, môže z neho vyrásť aj pomocník – priateľ, aj nepriateľ – cudzopasník. Keď mysle ľudí pohltia myšlienkoví cudzopasníci, ľudia sa stávajú neslobodní.

Myšlienkovými živými bytosťami sú napríklad božstvá, osobnosti, náboženské systémy, -izmy (kapitalizmus, ateizmus). Často sa stáva, že nejaký skutočný človek sa stane bájou a ostane po ňom takáto myšlienková bytosť. Myšlienkové bytosti žijú naprieč skupinami ľudí. Vedia sa miesiť, spájať a plodiť potomstvo. Napríklad Ježiš vznikol v Ríme spojením niekoľkých vtedy rozšírených božstiev a známych bájnych postáv spolu so skutočným duchovným učiteľom. Spočiatku bol priateľskou a pomocnou myšlienkovou bytosťou, neskôr bol ale cirkvou zneužitý.

Podstatou cudzopasnej myšlienkovej bytosti je lož. Klamstvo, ktoré udrží človeka v stave vnútorného rozporu, vojny. Pretože len myseľ v stave vojny prijme hierarchické zriadenie, podriadenie sa a stratu slobody. Keď máš pocit krízy, ohrozenia života, si náchylný sa vzdať časti slobôd. O tomto píšem aj v článku Pohyblivé obrázky. V tomto krízovom stave preváži naše (analytické) myslenie – city a podvedomie sú potlačené. Cudzopasník sa snaží všemožne udržať tento krízový stav, tak, aby ostala myseľ pri plnej správe tela. City a podvedomie nás spájajú s pravdou – klamlivá myšlienková bytosť je nimi ohrozovaná, tak ako pravda ohrozuje klam. Cudzopasník sa do podvedomia a do srdca nedostane. Postupuje teda inak: využíva ovládanú myseľ, aby táto srdce a podvedomie zatienila, prehučala. Navonok sa to prejavuje tak, že nemáme chvíľu kľudu. Stále musíme dačo robiť, počúvať rádio alebo pracovať. Stále musíme na dačo myslieť a aj v dobe odpočinku aspoň čítať knihu alebo pozerať televíziu. Len aby nachvíľu myseľ neprestala pracovať. Neprestala riadiť človeka a neuvoľnila tak miesto podvedomiu a citom. Myseľ nám takto nedovoľuje počuť hlas nášho podvedomia. City a podvedomie sú prejavmi nášho srdca, našej duše a nášho spojenia na duchovný svet.

Cudzopasník okolo nás vytvára bublinu lží. Túto bublinu nevidíme, vidíme svet skreslený cez blanu bubliny, a myslíme si, že taký naozaj je. Bublinu lží nevidíme, kým z nej nevystúpime. Nie len, že ju nevidíme, často sa začneme stotožňovať s týmto vnímaním sveta a s myšlienkovou bytosťou, čo ho plodí. Týmto sa vzdávame seba samých, svojho srdca a duše – ostáva len myseľ. A myseľ riadená myšlienkovou bytosťou sa správa ako robot. Stávajú sa z nás bioroboti. Duša a podvedomie sa tomu samozrejme bránia. Dostávame popudy z podvedomia. Sny. Nepríjemné pocity. Choroby. Nehody. Po čase to však ustúpi a už nie sme ľudia, stali sme sa strojmi.

Priateľská myšlienková bytosť sa, naopak, svojmu nositeľovi snaží prospieť. Nesnaží sa ho ovládať a neobmedzuje ho. Umožní vyrovnanú súhru mysle, srdca aj podvedomia. Skladá sa z právd o svete, lebo len tak dokáže ladiť s podvedomím. V našom podvedomí tkvie spojenie na duchovný svet, na spoločné duchovné vedomie, na pravdu. Tieto priateľské myšlienkové bytosti pomáhajú našej mysli zladiť sa s duchovnou pravdou, ktorú cítime. Myseľ totiž nedokáže pojať skutočnosť (pravdu) v celej šírke a hĺbke. Pracuje so zjednodušenými a obmedzenými modelmi skutočnosti a práve myšlienkové bytosti sú takýmito modelmi.

Akú úlohu hrajú v tomto knihy? Kniha je centrálne vytvorená a šírená v nemennej podobe. Toto dáva vzniku zvláštnemu druhu myšlienkových bytostí. Takým, ktoré sú centrálne vytvorené a centrálne šírené. Môžu byť aj priateľskej povahy. Centrálne riadenie je však prirodzene príznačné pre vojnový stav mysle. Vojna nie je priateľská. Prvé knihy boli tvorené ako „zbrane hromadného ničenia“. Boli nositeľmi semien myšlienkových cudzopasníkov, ktorí svojho hostiteľa zotročia a vysávajú z neho životnú silu. Táto sila putuje do myšlienkovej bytosti. Ľudia sú ňou ovládaní a tvoria taký svet, aký chcú stvoritelia tej bytosti. Svet, kde oni vládnu, ostatní ľudia im slúžia, otročia a myšlienková bytosť sa šíri.

Tieto semená cudzopasníkov nie sú v texte knihy na prvý pohľad zjavné. Často sú skryté medzi prínosné pravdy a ich ničivosť sa ukáže, až keď ožijú v mysliach skupiny ľudí. Často sú podlízavé, “na jazyku med, v srdci jed“. Takže sa kniha šíri aj „sama“, pretože si čitateľ neuvedomí, čo sa v ňom usadilo, a odporučí knihu ďalej. Takýmto semienkom je napríklad myšlienka nadradenosti človeka nad zvyšok tvorstva (antropocentrizmus) či našej veľkolepej rozumnosti (sapiens sapiens – človek rozumný). Ktokoľvek sa pozrie na svet triezvo, uvidí, že sme súčasťou ekosystémov a kolobehov Zeme a sme od prírody a všetkých ostatných tvorov závislí a rovnocenne sa vzájomne dopĺňame. A že sa chováme veľmi nemúdro a nerozumne, keď si režeme konár na ktorom sedíme.

To, že je kniha centrálne vytvorená, spôsobuje, že vytváraná myšlienková bytosť je súrodá. Má len malé odchýlky naprieč mysľami svojich nositeľov, takže je ľahko ovládateľná. Ľahko sa spravuje a „aktualizuje“. Ak sú nutné zmeny, môžu tvorcovia pripraviť novú myšlienkovú bytosť, ktorá tú pôvodnú doplní a pretvorí. Toto by nebolo také jednoduché, keby sa pôvodná myšlienková bytosť menila a vyvíjala – potom by bola v každom človeku odlišná. Knihy práve pôsobia ako zjednotitelia a zabraňujú samovoľnému vývoju myšlienkovej bytosti. Dokonca aj jazyk ostáva zapečatený, preto poznáme napríklad biblickú češtinu alebo staroslovienčinu (doteraz používaná v kostoloch v Rusku). Pekným príkladom knihy, ktorá nesie myšlienkovú bytosť je kresťanská biblia. Kniha šíri túto bytosť medzi mysle kňazov a šľachty a títo ju ďalej kázňami a zákonmi šírili medzi svojich písma neznalých poddaných. Úpravy tejto myšlienkovej bytosti predstavovali pápežské nariadenia a vyhlášky. Tieto menili výklad pôvodnej knihy, keď bolo nutné, aby sa myšlienková bytosť pozmenila a bola účinnejšia.

Ako sa šíria myšlienkové bytosti vo svete bez kníh? Aj tu jestvujú, ale tu sa šíria lepšie tie priateľské. Dôvod je prostý. Šíria sa postupne ústnym podaním, plynulo sa pretvárajú a dotvárajú – sú veľmi rôznorodé. Toto zamedzuje ich centrálnemu spravovaniu a zneužívaniu na zotročovanie. Ústne podanie je pomalšie a nositelia slov sa učia báje a piesne naspamäť. Pochopia ich do hĺbky a osobne ich šíria ďalej, v mierne pozmenenej podobe. Ľudia tieto báje opravujú, vylaďujú, aby lepšie slúžili. Aby viac zodpovedali Všehomieru a prirodzenosti človeka, aby boli pravdivejšie. Aby svojho nositeľa neobmedzovali a nechali ho čo najviac slobodného. Nositelia týchto bájí boli nie len hudci a vedmy, boli to predovšetkým bežní ľudia, ktorí spievali piesne, žili obradmi, vyprávali príbehy.

Naši predkovia mali pred núteným prijatím cirkevného kresťanstva práve kultúru pozostávajúcu z takýchto priateľských myšlienkových foriem. Ako to viem? Nemali hierarchiu, neboli otrokmi, boli nezávislí, neplatili cirkevné desiatky, neničili seba a svoje životné prostredie. Žili v súlade s prírodou a rozumeli svetu. Boli vedomí.

Týmto myšlienkovým vybavením, touto kultúrou pozostávajúcou z priateľských myšlienkových foriem, bolo naše pôvodné duchovno. Vedomstvo. Toto pôvodné duchovno nám umožnilo prežiť 7000 rokov bez cirkvi, písma, písaných zákonov a štátu. Genetický výskum dokladá, že tu žijeme medzi Tatrami a Dunajom už nejakých tých 8000 rokov. Dokonca sa po našich predkoch z tohto staršieho obdobia zachovali zaujímavé pamiatky, rondely, ale o nich sa radšej zväčša mlčí.

Dobrá správa je, že toto vedomstvo tu ešte donedávna bolo. Prežilo v odľahlejších oblastiach slovenských hôr. A aj u bežných ľudí v podobe kresťanského synkretizmu. Vlastne sa pôvodná myšlienková bytosť prestrojila, aby navonok vyzerala ako kresťanstvo. Dôkazom toho sú napríklad naše sviatky: Dušičky (Všech svätých), Kračúň (Vianoce ) a Nový rok, Veľká noc… Všetky tieto sviatky boli pôvodne oslavy v rámci prírodného ročného kolobehu a kresťanský význam bol na ne iba dodatočne nanesený. Aj všetky zvyky a úkony sú pôvodné, len ich význam sa buď zastrel alebo sa vysvetlil po kresťansky.

Vedomstvo prežilo až do 20. stočia a stihlo byť zachytené a uchované. Zachytené do podoby rozprávok, ľudových zvykov, piesní a obradov, ktoré stále poznáme a často aj nevedomky robíme. Pochopenie sa stratilo, ale krosná a stavy to prežili a čakajú, kým ich preskúmame a znova začneme tkať sieť nášho osudu. Čakajú kým zo semienok znova oživíme naše priateľské, nám vlastné myšlienkové bytosti. Našu kultúru. Ešte stále sme neprišli o to najcennejšie: o našu krajinu a o náš jazyk. Naša krajina je ešte z časti pôvodná, prírodná a naša reč je slovenská. Ešte stále môžeme nájsť samých seba a spojenie so svojou zemou. Ale čas sa už kráti.

Nie sme odkázaní len na písomné pramene. Stále sme ľudskými bytosťami a stále žijeme. Napriek tomu, že sa z nás už dlhšie snažia spraviť stroje. Ešte stále máme spojenie s našou dušou. S krajinou. S predkami. Je v nás. Vnútri. Dostaneme sa k nemu, keď skľudníme našu myseľ. Keď odhalíme myšlienkové cudzopasníky, keď odhalíme a vykážeme -izmy, náboženstvá, predsudky. Keď vypneme televíziu. Keď začneme rozjímať, hľadať svojich blízkych a nachádzať živú bytosť, ktorá v nás stále je. Aj keď pod nánosom civilizačného ruchu, napätia, dohôd, zákonov… Na začiatku je vôľa. Potom sa otvárajú cesty.

My sme možno posledné pokolenie, ktoré je ešte schopné nájsť sa a zvrátiť chod dejín. Naše deti už vyrastajú na veľmi silnom náboženstve konzumu. Sú pod silným vplyvom médií. Ak sa z toho aj vysekajú, je otázne, či ešte budeme mať krajinu a prírodu, s ktorou sa môžeme spojiť, aby sme sa stali celistvými.

Máme prostriedky ako nikdy pred tým. Hmotné zabezpečenie a sieť informácií ako nikdy predtým. To len cudzopasník nám hovorí, že je núdza. Robí tak, aby udržal našu myseľ v stave krízy a nás držal odrezaných od duše. Keď s ním zatočíme, sila sa nám vráti. Otvoria sa možnosti. Zacítime, kde máme ísť, koho stretnúť, čo spraviť. Začneme žiť v kruhu blízkych bytostí. Tvoriť. Sebauskutočňovať sa – a toto nás spraví šťastnými. A Zem sa začne navracať do rovnováhy.

Odporúčam tiež pekný článok od Žiarislava: Kam putujú duchovia

Z komentárov:

Jan (k článku Zimné sviatky a rovnováha):
Veď o to ide, daj si ducha do poriadku. Choď cestou svetla. Tvoj posledný odsek … “že keď sa príliš zameriavame na myslenie, dostávame sa nerovnováhy”…- vari nechceš povedať, že myslenie bolí? a ak nechceš ochorieť nemáš myslieť – to nemyslíš vážne? Ty mi vysvetli ako to myslíš : “Aby sme sa nedostali do stavu, keď máme vyvýšený rozum nad ostatné naše duševné časti”. Vysvetli mi prosím Ťa najmä “tie ostatné naše duševné časti”. Vopred ďakujem.

Krkavec:
Nehovorím, že nemyslieť. Hovorím: nezameriavať sa na myslenie príliš, na úkor iného. Všetkého veľa škodí. Keď je niečoho veľa, prepríliš, ocitáme sa v nerovnováhe. V nerovnováhe sme náchylní ochorieť. Sme náchylní podľahnúť iným bytostiam, ktoré nás oberajú o životnú silu. Môžu to byť baktérie či vírusy, pri bežnej telesnej infekcii, pri nerovnováhe častí a látok našich hmotných tiel. Môžu to byť myšlienkové bytosti, viery a -izmy, či psychologickí upíri, ktorí využijú nerovnováhu našeho ducha a kradnú nám životnú silu. Môžu to byť napríklad duchovia mŕtvych, či duchovní upíri, ktorí využijú nerovnováhu, oslabenie našej duše… Všetky tieto tri úrovne sa navzájom ovplyvňujú.

Na úrovni ducha nie je len myslenie, ale aj nemyslenie, rozjímanie. A aj cítenie. Ak sa príliš sústredíme na myslenie, prestávame cítiť a rozjímať. Stávame sa ľahkým cieľom myšlienkových cudzopasných bytostí, rôznych hierarchických náboženstiev, MLM marketingu či vedeckých a ekonomických alebo konšpiračných teórii. Keď sa príliš sústredíme na city, ľahko skončíme ako obeť psychologického vampirizmu alebo citového vydierania.  Dúfam, že je to už jasnejšie.

Reklamy

One thought on “O myšlienkových bytostiach

  1. Spätné upozornenie: Pohyblivé obrázky | krkavec

Stojím o tvoj názor:

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s