Zachráňme školu!

anonymous___we_are_legion_by_muusedesign-d4mnrq0Škola je základ – hovorí sa – a naše veci verejné, spoločenské a slovenské lepšie nebudú, kým si školy nedáme do poriadku.

V školách nám totiž stále straší duch dávnych otrokárov, cirkevných rúhačov a úradníkov despotického absolutizmu či „komunistickej“ totality…

Deti sú naša budúcnosť. V akom prostredí to trávia väčšinu dňa?

Školstvo má chyby. To je dobre. Priznajme si ich – chyba­mi sa človek učí a učením sa človek mení. Len takto môžme zmeniť školstvo k lepšiemu.

Snažíme sa a to je dobre!

Poďme spolu rozoznať pozostatky kostolných a totalitných vzorov , ktoré v našom školstve pretrvali – poďme sa ich zbaviť… Tieto nebezpečné vzory nie sú „tam dakde vonku“ – sú v našich mysliach 🙂

Sme to my – kto dokáže­me ozdraviť školstvo.

Žiaci

 • Škola núti žiakov učiť sa. Učia sa, aby boli dobre ohod­notení a aby vyhoveli. Možno ťa v detstve nútili do nejakého jedla a ty ho doteraz nejedávaš… – V dobrej škole sa žiaci učia, pretože učenie je prirodzené. Učenie ich baví, je zmyslu­plné, vzru­šujúce a ⁠obohacujúce.
 • V škole sú žiaci vedení k poslušnosti a prispôsobe­niu. – V⁠ dobrej škole sú žiaci vedení k samo­statnosti, k preja­veniu sa a k vzájomnej úcte.
 • V škole sú žiaci triedení na dobrých a⁠ zlých podľa toho, ako vyhovujú predpisom a⁠ očakávaniam. Sú od­meňovaní a tres­taní podľa toho, ako spĺňajú klasifik­ačnú normu. – V dobrej škole sú všetci žiaci rov­nocenní. Ak spravia chy­bu, stále ostáva­jú rov­nocenní.
 • V škole sa deti hrbia v laviciach. – V dobrej škole majú deti radosť z telesného pohybu. Dotykový­mi, zmyslovými a spoločenskými nesúťaživými hrami si rozvíjajú svoje telesné, citové aj dušev­né schopnosti.
 • V škole sa deti učia predpísaným názorom. – V dobrej škole sa deti môžu prejaviť a povedať svoj vlastný názor.
 • V škole sa deti učia poznatky. – V dobrej škole sa učia po­znatky dávať do života.
 • V škole sa deti učia „byť niekým“ a⁠ „niečo dosiahnuť“. – V⁠ dobrej škole deti už niekým sú. Dospievajú a rozvíjajú to, čo v nich je.
 • Dieťa potrebuje lásku. Škola nás ale učí, že obľúbení sú dobrí žiaci. Láska je tak vlastne podmienená vý­sledkami. Zlí žiaci nie sú prijímaní – sú vylúčení, smutní, ranení a⁠ často ustrašení – len preto, že pod­mienky práve teraz splniť nedokážu. Ich sebavedomie je poznačené možno na celý ži­vot. – V⁠dobrej škole sú deti prijímané také, aké sú. Každý sme dobrý v niečom inom – je to dobre. Navzájom si môž­me pomôcť. Spoločne sa dopĺňame.
 • V škole sa deti učia, že ich osobná hodnota závisí na znám­kach. – V dobrej škole dieťa vie, že je hodnotné, rovnako ako všetci ostatní sú hodnotní.
 • V škole sa deti učia učivo z učebníc a podľa osnov. – V dobrej škole sa deti učia predovšetkým vzájom­ným vzťahom. Učia sa prijať, precítiť a pochopiť to, čo druhý hovorí. Učia sa sami vyjadriť. Učia sa úcte. Tým, že spolu­pracujeme, sa učíme spolupracovať.

Učiteľ

 • V škole sa k učiteľovi musíme vždy správať úctivo – inak nás učiteľ napomenie a⁠ „vychová“ poznámkou. – V dobrej škole si učiteľ úctu nevynucuje – úcta pri­chádza prirodzene. Dobrý učiteľ je vzorom človeka, ktorého samé­ho učenie baví a učí sa rád – spoločne s⁠ deťmi.
 • V škole sa učiteľ pridržiava učebných osnov. – V dobrej škole sa učiteľ usiluje pochopiť potreby dieťaťa. Ctí jedi­nečnosť každého z⁠ nás a⁠ jedinečný spôsob a ⁠priebeh učenia.
 • V škole učiteľ káže slušnosti a sám sa k deťom ne­správa sluš­ne: „Ty mi vykáš, ja ti tykám.“ Dieťa je aký­si druhotriedny občan. – V⁠dobrej škole učiteľ pri­stupuje k deťom ako k seberovným.
 • V škole učiteľ predstiera, že je taký, aký si myslí, že by učiteľ mal byť. Hovorí to, čo sa patrí. – V ⁠dobrej škole je učiteľ je sám sebou, je úprimným a⁠ celis­tvým človekom. To, čo hovorí, to, čo cíti a to, čo koná nie je v⁠rozpore, ale v súla­de. Je to vyrovnaný, sebave­domý dospelý človek.
 • V škole riadi triedu učiteľ. On je kazateľ, sudca, vod­ca. – V ⁠dobrej škole sa trieda riadi sama. O⁠ rozpo­roch neroz­hoduje pán, ale všetci zúčast­není. V kruhu sa poroz­právame a ⁠dospejeme k⁠ pochopeniu. Veci triedy, veci verejné, si spravujeme spoločne. Učiteľ je sprievodca.
 • V škole učiteľ učí. – V dobrej škole učiteľ učenie len usmer­ňuje, podnecuje a tvorí priestor a podmienky.

Škola

 • Škola je normálna. Riadi sa normami. – Dobrá škola je nenormálna. My totiž nie sme normálni – sme jedineční. Každý máme svoju jedinečnú cestu životom, jedinečný spôsob a priebeh učenia.
 • Škola je systém. Učíme, testujeme, hodnotíme. – Dobrá škola je ľudská. Základom sú ľudia – učiteľ a deti – nie systém, známky či predpisy.
 • V škole sú chyby zlé. Škola učí chyby potláčať. Pokúšam­e sa teda chyby zakrývať a nepriznávať (klamať, podvádzať). Škola učí báť sa prejaviť, aby som náho­dou nespravil chybu a ⁠nebol následne odsúdený a moja hodnota neklesla. – V dobrej škole sú chyby v poriadku – pokusmi a chybami sa človek učí.
 • Škola je prostredím, kde je dieťa ohrozené posudzovan­ím druhých (výsmech, vylúčenie z kolektí­vu…) Pocit ohrozenia však znemožňuje otvo­renie sa nové­mu, hranie sa a⁠ učenie. – Dobrá škola je bezpečný priestor, kde sa môžeme otvoriť neznámemu, skúmať a⁠učiť sa.
 • V ⁠škole preberá za žiaka zodpovednosť inštitúcia – v⁠ skutoč­nosti však za nič nezodpovedá, nič nezaruču­je. Ako sa ale dieťa zodpoved­nosti naučí? – V dobrej škole je dieťa­ťu vo veľkej miere ponechaná zodpo­vednosť za svoj život a⁠ svoje konanie.
 • Škola nás učí pracovať pre známky, pre vonkajšiu od­menu, pre úplatu. Toto neskôr vedie k lenivosti a ⁠ku korupcii. – V dobrej škole sa učíme z vlastného prirodzeného vnútorného záujmu, preto, aby sme vedeli. Náš život ostáva v⁠ našich rukách.
 • V⁠ škole vládne strach. Žiak sa bojí testovania. Učiteľ sa bojí riaditeľa. Riaditeľ sa bojí ministerstva školstva. – V⁠ dobrej škole strach nie je. Učitelia aj riaditeľ si robia svoju prácu podľa svojho svedomia. Nedopustia, aby boli deti krive­né kvôli nevedo­mosti úradníkov.
 • Škola vytvára súťaživé prostredie. Pri súťaži je jeden víťaz a⁠ veľa znechutených porazených, ktorých úsilie vyšlo zdanli­vo nazmar. Vlastne ani víťaz nevyhral, pretože ostatní sa od neho odvracajú. – Dobrá škola vedie k spolupráci a⁠ k⁠ uve­domeniu si spoločného ducha.
 • V škole sú obmedzované základné ľudské práva. Dieťa ne­môže ísť slobodne na záchod, jesť a ⁠piť, vy­strieť chr­bátik a prejsť sa, zívnuť si… – Dobrá škola ľudská.
 • Škola sa riadi heslom: Úspešný v testoch – úspešný v živote. – Dobrá škola nie je namyslená – pretože budúc­nosť je nepredvídateľná.
 • Škola informuje rodičov len o konkrétnych výsled­koch a nezdaroch ich vlastného dieťaťa a tým obme­dzuje rodiča v⁠ chápaní širších súvislostí. Tvorí sa fa­lošný dojem, že chyba je vždy len v ⁠rodičoch a v dieťati. – Dobrá škola rodičov infor­muje úprimne o cel­kovom dianí v triede. V dobrej škole majú uči­telia a rodičia spoločný záujem: dobro dieťaťa. Obe strany sú ochotné priznať si pochybenie, po­učiť sa a zmeniť sa k ⁠lepšiemu.
 • Keď sa vyskytne problém, škola hľadá vinníka. Je ním často tzv. problémové dieťa alebo rodinné prostredie. – Dobrá škola vinníka nehľadá. Neuteká pred ťaž­kosťami a nezva­ľuje ich na obetného baránka. Problém je vecou spoločnou a verejnou. Ak vzni­kol, nevedome sme sa na tom podieľali všetci. Spoločné riešenie vedie práve cez vnútorné pri­znanie si pochybenia, uvedomenie a ⁠zmenu nášho prístupu.
 • Rodičovské združenia sú formálne, hlavnými bodmi sú pe­niaze, učivo a školské podujatia. Skutočné prob­lémy sa riešia individuálne a⁠ v⁠ tichosti, aby o nich iní rodičia neve­deli. – Dobrá škola s rodičmi spolupra­cuje. Problémy jedného dieťaťa sú vecou celej skupiny, pretože skupina je navzájom prepojený celok. Každý rodič má právo ve­dieť, ako sa skupine ako celku darí.
 • V⁠ škole postupuje učiteľ podľa predpisov a ⁠nariadení minis­terstva školstva a ⁠podľa vlastných predstáv o ži­vote. Dieťa však patrí v⁠ prvom rade do rodiny a⁠ až potom je občanom štátu. – Dobrá škola berie ohľad na priania rodičov. Dobrý učiteľ nezasahuje do osobných vecí dieťaťa, pokiaľ to nenarušuje vzdelá­vací zámer školy.

Jedna vec je učivo rozumovo pochopiť. Úplne iná vec je, vedieť to dať do života. Je to výzva. Skúšame, robíme chyby a ⁠tešíme sa z⁠ úspechov. Je to dobré. Toto je život. Poďme spoločne vdýchnuť školám život! 🙂

Školy nech sú dobré.

Deti sú naša budúcnosť.

Naša budúcnosť bude dobrá.

*

*

*

Tento text som spracoval aj ako letáčik, ktorým môžeš obdarovať svojich spolužiakov či školy v tvojom okolí 🙂

zachranme-skolu-letacik

One thought on “Zachráňme školu!

 1. Spätné upozornenie: Zachráňme školu! – Krkavec | Cesta Človeka

Stojím o tvoj názor:

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s